Home
 
Roofvogels, Uilen, Klauwieren Eendachtigen, Reigers, Duikers, Ooievaars Rallen, Trappen, Hoenders Steltlopers, Meeuwen, Sterns, Alken Duiven, Scharrelvogels, Spechten Zangvogels Zangvogels
Blauwe Kiekendief
Bruine Kiekendief

Grauwe kiekendief 
Steppekiekendief


Bosuil
Dwerguil
Dwergooruil

Kerkuil 
Oehoe

Ransuil
Sneeuwuil
Sperweruil
Steenuil
Velduil

Canarische woestijnklapekster
Daurische klauwier
Grauwe klauwier
Klapekster

Kleine klapekster

Maskerklauwier

Roodkopklauwier

Steppeklapekstter

Turkestaanse klauwier
Zuidelijke klapekster


Aasgier
Amerikaanse zeearend

Arendbuizerd

Boomvalk
 
Buizerd 
Dwergarend

Eleonora valk
Giervalk
Grijze wouw
Havik
Havikarend

Kleine torenvalk

Lammergier

Monniksgier
Rode wouw
Roodpootvalk

Ruigpootbuizerd

Slangenarend

Slechtvalk

Smelleken

Spaanse keizerarend

Sperwer

Steenarend

Torenvalk

Vale gier

Visarend

Wespendief

Zeearend

Zwarte wouw
Aalscholver
Bergeend

Brandgans 

Brilduiker

Brilzee-eend

Blauwe reiger
Canadese gans
 
Casarca

Dodaars

Dwergaalscholver
Dwerggans
Eidereend

Flamingo
Fuut
Geoorde Fuut
Grauwe gans

Grote aalscholver
Grote zaagbek

Grote zee-eend

Grote zilverreiger

IJsduiker

IJseend

Kleine rietgans

Kleine zilverreiger
Kleine zwaan

Knobbelzwaan
Koereiger
Kokardezaagbek
Kolgans

Koningseider
Kraanvogel

Krakeend
Krooneend
Kuifaalscholver
Kuifduiker
Kuifeend
Kwak

Lepelaar

Marmereend

Middelste zaagbek

Nijlgans

Nonnetje

Ooievaar

Parelduiker

Pijlstaart
Purperreiger
Ralreiger

Ringsnaveleend
Roerdomp

Roodhalsfuut
Roodhalsgans
Roodkeelduiker

Rotgans
Slobeend
Smient

Sneeuwgans
Stellers eider
Tafeleend

Taigarietgans

Toendrarietgans
Wilde eend

Wilde zwaan

Wintertaling
Witbuikrotgans

Witoogeend
Woudaap 

Zomertaling

Zwarte ooievaar

Zwarte zee-eend
Alpensneeuwhoen
Auerhoen
Aziatische steenpatrijs
Barbarijse patrijs
Fazant
Grote trap

Klein waterhoen
Kleinst waterhoen

Kleine trap

Knobbelmeerkoet

Kraagtrap
Korhoen
Kwartel

Kwartelkoning
Meerkoet

Moerassneeuwhoen
Patrijs

Porseleinhoen
Purperkoet

Rode patrijs

Schots sneeuwhoen
Waterhoen
Waterral
Witbuikzandhoen
Zwartbuikzandhoen
Alk
Blonde ruiter

Bokje

Bontbekplevier

Bonte strandloper
Bosruiter

Breedbekstrandloper
Drieteenmeeuw 
Drieteenstrandloper
Dwergmeeuw

Dwergstern
Geelpootmeeuw

Gestreepte strandloper

Goudplevier

Grauwe franjepoot

Griel

Groenpootruiter
Grote burgemeester

Grote geelpootruiter
Grote grijze snip
Grote jager
Grote mantelmeeuw
Grote Stern 

Grutto
Houtsnip

Jan van Gent

Kanoet
Kemphaan
Kievit
Kleine alk

Kleine burgemeester

Kleine geelpootruiter

Kleine jager
Kleinste jager

Kleine mantelmeeuw
Kleine plevier

Kleine strandloper
Kluut 
Kokmeeuw
Kortbekzeekoet
Krombekstrandloper
Lachstern

Middelste jager
Morinelplevier 

Noordse stern
Noordse stormvogel

Noordse pijlstormvogel
Oeverloper 
Paarse strandloper

Papegaaiduiker
Poelruiter

Poelsnip

Pontische meeuw
Regenwulp

Renvogel
Reuzenstern
Rosse franjepoot
Rosse Grutto
Scholekster
Sporenkievit

Steenloper
Steltkluut 
Steppevorkstaartplevier

Stormmeeuw

Strandplevier

Temminck strandloper

Terekruiter
Tureluur
Visdief
Vorkstaartmeeuw
Vorkstaartplevier
Watersnip 
Witgat

Witvleugelstern

Witwangstern

Wulp
Zeekoet
Zilvermeeuw

Zilverplevier

Zwartkopmeeuw

Zwarte ibis

Zwarte ruiter

Zwarte Stern

Zwarte zeekoet
Draaihals
Groene Specht 

Grijskopspecht
Grote bonte specht
Iberische groene specht
Kleine bonte specht
Middelste bonte specht

Syrische bonte specht

Zwarte specht 

Alpenkraai
Bijeneter
Gaai
Holenduif

Hop
IJsvogel
Kauw

Koekoek

Kuifkoekoek

Notenkraker

Palmtortel
Raaf
Roek

Rotsduif

Scharrelaar
Turkse tortel
Zomertortel

Alpenheggemus
Alpengierzwaluw

Appelvink

Baardgrasmus

Baardmannetje
Balkanbergfluiter
Balkankwikstaart
Beflijster

Berthelots pieper
Bladkoning
Blauwborst

Blauwe ekster

Blauwe rotslijster

Blonde tapuit (oostelijk)
Blonde tapuit (westelijk)
Boerenzwaluw
Bonte kraai

Bonte vliegenvanger

Boomklever

Boomkruiper
Boomleeuwerik

Boompieper

Bosrietzanger

Braamsluiper

Brilgrasmus
Bruine boszanger
Bruinkeelortolaan

Bruinkopmees
Buidelmees

Canarische roodborsttapuit
Cettis zanger
Cirlgors

Citroenkanarie

Citroenkwikstaart

Duinpieper

Dwerggors

Engelse gele kwikstaart

Ekster

Europese kanarie

Fitis

Fluiter

Frater

Geelgors

Gekraagde roodstaart
Gele kwikstaart

Gierzwaluw

Glanskop
Goudhaantje 
Goudvink

Grasmus
Graspieper
Graszanger

Grauwe gors 
Grauwe vliegenvanger

Griekse spotvogel
Grijze gors

Groenling

Grote barmsijs
Grote gele kwikstaart
Grote karekiet

Grote kruisbek

Grote Lijster

Grote pieper

Haakbek
Heggenmus

Huismus
Huiszwaluw
Humes bladkoning
Iberische gele kwikstaart
IJsgors

Isabeltapuit
Kalanderleeuwerik
Keep 
Kleine barmsijs
Kleine karekiet
Kleine kortteenleeuwerik
Kleine spotvogel

Kleine vliegenvanger
Kleine zwartkop

Kneu

Koolmees
Koperwiek
Kortteenleeuwerik
Kramsvogel

Krekelzanger

Kruisbek
Kuifleeuwerik

Kuifmees
Matkop
Merel

Mongoolse pieper

Nachtegaal

Nachtzwaluw

Noordse gele kwikstaart
Noordse goudvink
Oeverpieper

Oeverzwaluw

Orpheusgrasmus
Orpheusspotvogel

Ortolaan
Paapje

Pallas' boszanger

Perzische roodborst
Pestvogel

Pimpelmees
Provencaalse grasmus

Putter 

Rietgors

Rietzanger
Ringmus

Roodborstje

Roodborsttapuit
Roodbuikwaterspreeuw

Roodkeelnachtegaal
Roodkeelpieper
Roodmus
Roodsterblauwborst
Roodstuitzwaluw
Rosse waaierstaart

Rotsklever

Rotskruiper

Rotsmus
Rotszwaluw

Rouwkwikstaart
Rouwmees
Roze spreeuw
Ruppels grasmus
Siberische Tjiftjaf
Sijs
Smyrnagors

Sneeuwgors 

Snor
Spaanse mus

Sperwergrasmus
Spotvogel

Spreeuw

Sprinkhaanzanger

Staartmees
Strandleeuwerik

Struikrietzanger
Taigaboomkruiper
Taigagaai
Tapuit

Te
nerifepimpelmees
Theklaleeuwerik
Tjiftjaf
Tuinfluiter 
Turkse boomklever

Vale Gierzwaluw
Vale spotvogel
Veldleeuw
erik
Vink 
Vuurgoudhaan
Waterpieper

Waterrietzanger

Waterspreeuw
Wielewaal
Winterkoning

Withalsvliegenvanger
Witstuitbarmsijs
Witte kwikstaart
Woestijntapuit

Woestijnvink

Zanglijster
Zwarte kraai

Zwarte Mees 

Zwarte roodstaart

Zwarte spreeuw
Zwartkeellijster
Zwartkop
Zwartkopgors