Bonte kraai, Corvus cornix / Hooded crow

Lesbos, april 2013


Adult


Tot voorkort werden de bonte kraai en het nauw verwante familielid, de zwarte kraai, als één soort beschouwd. Geografisch gezien hebben beide soorten een verschillende verspreiding, die elkaar echter over een zone van ongeveer 150 kilometer breedte overlappen. Binnen die zone zijn kruisingen meer regel dan uitzondering. Het verschil tussen de bonte en zwarte kraai is mogelijk ontstaan tijdens de laatste ijstijd, toen twee populaties kraaien geïsoleerd van elkaar voorkwamen. De isolatie heeft echter niet lang genoeg geduurd om de soorten nog verder uit elkaar te drijven: een paartje bonte en zwarte kraai kunnen vruchtbare jongen voortbrengen. Voor biologen nog altijd reden voor discussie want lange tijd werd hierop het verschil tussen verschillende soorten gebaseerd.

Slechts incidenteel broedt een enkele bonte kraai in Nederland, meestal een gemengd paar met zwarte kraai.

Bonte kraaien broeden voornamelijk in Noord- en Oost-Europa.Duitsland, mei 2009


Duitsland, februari 2009


Duitsland, februari 2009