Grauwe gans, Anser anser / Greylag goose

BelgiŽ, februari 2008


AdultDe Grauwe gans is een grote grijsbruine vogel met een oranje snavel. De boerenganzen stammen af van de grauwe gans. Deze vogel broedt in moerasgebieden en langs meren. Voor Scandinavische grauwe ganzen is het waddengebied vooral van belang als overwinteringplaats.

Nederland ontvangt jaarlijks ongeveer 100.000 overwinterende grauwe ganzen. Nederlandse grauwe ganzen ten noorden van de grote rivieren trekken naar Zuid-Spanje terwijl die ten zuiden van de grote rivieren zijn standvogels.

Vroeger was de grauwe gans in Nederland een talrijke vogel. Door verlies aan goede leefgebieden is sinds het eind van de negentiende eeuw het aantal sterk gedaald. Door het ontstaan van de Oostvaardersplassen is er in Nederland een groot leefgebied voor de grauwe gans bijgekomen. Momenteel broeden er dan ook weer enkele duizenden paren grauwe ganzen in Nederland en neemt het aantal broedparen snel toe. Vele duizenden grauwe ganzen ruien in de Oostvaardersplassen. Met het invoeren van het Flora- en Faunawet is de jacht in duingebieden op grauwe ganzen verboden. In 2002 is de populatie aanzienlijk gestegen in deze gebieden.

De vogels betrekken al vroeg in het voorjaar aan hun broedplaatsen. Zo rond februari-maart worden de meeste nesten gebouwd. In juni vertrekken de ganzen naar speciale ruiplaatsen om vervolgens in augustus-oktober naar hun overwinteringgebieden te vliegen.

Een grauwe gans leeft vooral van grassen, zaden en moerasplanten. Zij eten echter ook wel jong graan, wat soms tot problemen met akkerbouwers leidt.