Oeverloper, Actitis hypoleucos / Common Sandpiper

Noord-Holland, augustus 2009


AdultOnopvallend lopen deze compacte steltlopers-zonder-stelten de modderige oevers van allerlei wateren af, op zoek naar voedsel. De lange poten van veel steltlopers zijn voor de oeverloper overbodig: hij zal niet snel het water inlopen zoals familieleden dit regelmatig doen. Juist langs de oevers zijn veel insecten en andere ongewervelden te vinden. De oeverloper heeft zich helemaal op het vangen daarvan gespecialiseerd. Goed kijkend loopt de oeverloper langs de waterkant, steeds een oogje op de lucht boven het water houdend. Vooral in mei en in juli-september zijn oeverlopers vrij algemeen. Buiten die tijd komt de soort veel minder voor.

Schaarse zomervogel/ broedvogel, vrij talrijke doortrekker

In ScandinaviŽ en Nederland broedende oeverlopers trekken via Frankrijk en Spanje naar Afrika. Door Nederland trekken vooral Scandinavische broedvogels, maar ook enkele vogels uit Duitsland en Polen. Deze trekken in Zuidwestelijke richting, en doen soms (in geringe aantallen) Nederland aan.

De oeverloper is een erg schaarse broedvogel. Het onregelmatig broeden in Nederland ging begin jaren negentig over in een jaarlijkse broedgevallen. In de periode 1998-2000 waren er jaarlijks 12,6, resp. 9 zekere en waarschijnlijke broedgevallen. De aantallen in 2001 (14) en 2002 (13) lagen aan de bovengrens van wat in Nederland gebruikelijk is
.


Noord-Holland, augustus 2009


Veghel, april 2006