Porseleinhoen, Porzana porzana / Spotted Crake

Zuid-Holland, juni 2009


Adult


Komen voor in ondiepe, dicht begroeide moerassen. Het porseleinhoen is een schuchtere moerasvogel, die leeft van plantedelen en klein gedierte. Geliefde biotopen zijn natte uiterwaarden, randen van rietmoerassen en ondergelopen graslanden. Belangrijk is de aanwezigheid van water met een diepte van minder dan 15 centimeter.

Het is de roep van de vogel die zijn aanwezigheid meestal verraad: een fluitend 'huit' (als 8 in 't Frans), ook wel omschreven als een zweepslag. Slechts bij hoge uitzondering krijgt men een glimp van deze schuwe ralachtige te zien; meestal wordt de vogel door de dichte moerasvegetatie aan het oog onttrokken.

De soort staat op de Rode Lijst vanwege het geringe aantal broedparen en de gebondenheid aan kwetsbaar en weinig voorkomend broedbiotoop.
Porseleinhoenders moeten in de loop van de eeuw flink in aantal zijn afgenomen door de grootscheepse ontginning en verdroging van vochtige veengebieden en andere moerassige gronden. Het huidige aantal broedparen wisselt sterk van jaar tot jaar, deels als gevolg van waterpeilschommelingen. Een voorzichtige schatting komt uit op 150-300 paar. Belangrijke broedgebieden zijn de uiterwaarden langs de grote rivieren, de Oostvaardersplassen en moerasgebieden in Noord-Holland, Overijssel en Friesland. Ook elders kan de soort echter plots opduiken.

Aantal broedparen in Nederland: 150-300 broedparenZuid-Holland, september 2012


Zuid-Holland, september 2012


Jonge vogel / Zuid-Holland, augustus 2012

.
Zuid-Holland, augustus 2012

 
Zuid-Holland, juni 2009

 
Pul (kuiken) porseleinhoen
  / Zuid-Holland, juni 2009