Snor, Locustella Luscinioides / Savi's Warbler

Zuid-Holland, mei 2012


Adult


De snor is een broedvogel van dichtbegroeide oevers van meren, moerassen en kreken, die zijn nest bouwt in overjarig riet of kruidachtige vegetaties die in het water groeien. Het voedsel bestaat uit kleine ongewervelden die uit de vegetatie of van de grond worden gesnapt. Snorren zijn trekvogels en brengen de winter door ten zuidoosten van de Sahara. De snor dankt zijn naam aan het de snorrende zang; het geluid lijkt op een laag zacht kookwekkertje.

Deze echte moerasvogel broedde tot ver in deze eeuw in grote delen van westelijk Nederland. In het oosten was de verspreiding beperkt tot veengebieden en de grote rivieren. Omstreeks 1975 bedroeg de - daarvoor nooit becijferde - Nederlandse populatie 1.750-3.000 paar. Sindsdien is de snor bijna overal in aantal afgenomen, ook in de voormalige bolwerken in het Utrechts/Hollands plassengebied en de Friese meren. Rond 1990 werd de stand geschat op 1000-1600 paar. De belangrijkste broedgebieden bevinden zich tegenwoordig in Friesland, Flevoland, Noordwest Overijssel en de Biesbosch. 

De stand werd in 2000 op ongeveer 3.500 paren geschat.Noord-Brabant, april 2007


Zouweboezem, april 2009