WatersnipGallinago Gallinago / Common Snipe

Noord-Holland, augustus 2009


AdultKomt in Nederland voor als jaarvogel. De in Nederland broedende watersnippen zijn trekvogels die in Zuid-Engeland en Zuidwest-Europa overwinteren. Andere watersnippen uit het noorden overwinteren hier.

Rond 1990 werd de Nederlandse broedpopulatie geschat op niet meer dan 2400 tot 3100 broedparen. Deze vogelsoort is in grote delen van Nederland intussen een zeldzame broedvogel geworden. Vergeleken met de jaren zestig is de soort afgenomen met 50% tot 75%, vermoedelijk zelfs meer. De watersnip staat dan ook op de Rode Lijst omdat zowel het aantal broedparen als de verspreiding duidelijk is afgenomen. De voornaamste oorzaken voor de afname van de watersnip zijn de intensivering van het agrarisch gebruik van de veenweidegronden in het westen en de ontginning van de hoogvenen in het oosten des lands. Ontwatering, overmatig gebruik van kunstmest, een hoge veebezetting en het verdwijnen van lage, modderige slootkanten zijn daarbij de grootste boosdoeners. Alleen bij een sterk aangepast beheer kan de watersnip in het Hollandse cultuurlandschap overleven. De beste kansen heeft de soort op zompige veengraslanden met een geringe veebezetting; een combinatie die vooral gevonden wordt in weidevogelreservaten en relatienotagebieden met een matig tot zwaar beheerspakket. 

Als de boer volledig uit beeld verdwijnt, wordt het er voor de snip niet beter op; de verruigging die dan in de voormalige graslanden optreedt, leidt eveneens tot het verdwijnen van het specifieke broedbiotoop. Samenwerking tussen boeren, natuurbeschermers en de overheid is dus onontbeerlijk voor het behoud van de watersnip. De ontgonnen Brabantse en Limburgse hoogveengebieden moeten het voorgoed zonder watersnippen stellen. Alleen in de resterende veen reservaten kan de soort hier voortbestaan, mits deze niet verder versnipperd en ontwaterd raken.

Aantal broedparen in Nederland: 1.200-1.500 broedparen (2000)Noord-Holland, augustus 2009


Noord-Holland, augustus 2009


Noord-Holland, augustus 2009


Noord-Holland, augustus 2009


Noord-Brabant, februari 2012


Noord-Brabant, februari 2012


Oostvaardersplassen, november 2005


Texel, december 2008