Witvleugelstern, Chlidonias leucopterus / White-winged Tern

Nederland, mei 2021Adult


De witvleugelstern is een Oost-Europese en West-Siberische soort. Hij is sterk aan de zwarte stern verwant en broedt in wat drogere gebieden dan deze. Een schaarse doortrekker in zowel voor- als najaar. Heeft in 2007, 2014 en 2015 met maximaal zeven paar in Nederland gebroed. Overwintert in Tropisch Afrika, niet aan de kust, zoals de zwarte stern, maar aan zoet water.

Fluctuerende maar stabiele trend met alleen al in Rusland zon 10.000 - 20.000 paren en in Polen 1000 - 1100 broedparen.

In 2021 is er weer een broedgeval in Nederland geweest.

Lesbos, april 2013